Hakkımızda (Türkisch)

‘Hartz IV’ yaptırımları kaldırılsın

Agen­da 2010 ve Hartz yasaları sonu­cu ortaya çıkan fakir­lik ve hak kay­bı, doğru­dan ya da dolaylı olarak başın­dan beri hep­imizi ilgilendir­di, ilgilendiriy­or, ilgilendi­re­cek.

İnsan­lık dışı § 31 ve § 32, SGB II ve zorun­lu çalış­ma yap­tırım­ları­na der­hal son ver­ilmisi­ni talep ediy­oruz.

Agen­da 2010, özel­lik­le de Hartz-Kanun­ları sadece 10 mily­on doğru­dan mağ­du­ru ilgilendirmiy­or. Hartz IV‘nın yap­tırım­ları yüzün­den ortaya çıkan iş piyasasın­da­ki, iş ilişk­i­lerinde­ki ve işçi ücret­lerinde­ki baskının yıkıcı gücü tüm topluma yan­sıy­or.

Yaşam­larını idame ettire­memek korkusu yaşayan işsi­zler, korku­ların­dan az ücretli ve anlam­sız meşguliyet pro­gram­ları­na katıl­mak zorun­da bırakılıy­or­lar. Ücret dampin­gi ve düşük ücretler, aşağıya doğru negatif bir spi­ral haline dönüşmüş bulunuy­or. Güven­siz, bel­li bir süreyle sınır­lı ve düşük ücretli işy­er­leri ade­ta bir sal­gı­na dönüşmüş durum­da, nor­mal iş yer­lerinin yeri­ni almış bulunuy­or.

Siyasi olarak destek­le­nen düşük ücret sek­törü ve giderek artan düşük ücret sek­törü ve toplumun büyük bir kes­i­minde giderek artan fakir­lik bütün Avrupa’ya ihraç edilmiş durum­da bulunuy­or. Almanya, Yunanistan, Portek­iz ve İspanya’yı da işçilere düşük ücret öde­m­eye zor­luy­or. Diğer ülkelere ve tüm Avrupa’ya da Hartz IV bir mod­el olarak tavsiye tavsiye ediliy­or.

Hede­fimiz, insan­lık düş­manı Hartz Yasaları‘nı („mod­ern iş piyasası hizmet­leri“) ortadan kaldır­mak. Kayıt­sız, şart­sız temel güven­lik ücreti talep ediy­oruz.